Prijava

Prijava

Pristup sadržaju stranice omogućen je isključivo studentima Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Za pristup nije potrebna registracija, već se prijavljujete s AAI@EduHr korisničkim podacima bez @tvz.hr nastavka.

Molimo brucoše koji unose točne korisničke podatke, a ne mogu se prijaviti, da nam na e-mail adresu szbor@tvz.hr pošalju svoju korisničku oznaku kako bi prijava bila omogućena.