Naknade

Naknade

Troškovi obrade studentskih molbi i žalbi, prigovora na molbe i žalbe te izdavanja potvrdi na zahtjev studenata:

 • Molba za naknadni upis semestra – 500 kuna
 • Molba za promjenu lozinke (studomata i web stranica) – 50 kuna
 • Molba za izradu potvrda koje nisu predviđene u ISVU programu – 50 kuna
 • Molba za odgodu završnog/diplomskog rada – 50 kuna
 • Molba za povrat školarine (nastala greškom studenta) – 50 kuna
 • Molba za izradu novog e-indeksa – 50 kuna (+troškovi izrade – 50 kuna i plaćanje prijave izgubljenog dokumenta u Narodnim novinama)
 • Molba za prijelaz na TVZ – 500 kuna
 • Molba za izdavanje duplikata svjedodžbe/diplome – 500 kuna
 • Molba za izdavanje kopije nastavnog plana i programa – 50 kuna
 • Molba i žalba koje je posljedica nepravovremenog izvršavanja obveza od strane studenta – 50 kuna
 • Molba za izdavanje potvrde na stranom jeziku – 500 kuna
 • Troškovi promocije i izdavanja dokumenata – 250 kuna
 • Molba za izdavanje potvrde o vjerodostojnosti diplome/svjedodžbe na zahtjev poslodavaca – 250 kuna
 • Molba za priznavanje prethodno položenih kolegija na prijašnjim studijima (izvanredni studenti) – 500 kn

Prigovori na rješavanje molbi i žalbi se naplaćuju jednako kao i molba odnosno žalba.